Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Mejeriet
Mandag den 21 Marts 2022 kl. 19.30.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens årsberetning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Se vedhæftede)
 5. Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering (Se vedhæftede)
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsen. 

På valg er følgende:

 • Søren Jansen (Genopstiller ikke)
 • Kaj Lauritsen (Genopstiller) 

* Der skal vælges 2-4 personer til bestyrelsen grundet vedtægtsændringerne august 2021.

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af to revisorer
 3. Valg af revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@mejerietitarm.dk

Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer kan stemme.

Grundet køkkenet tager vi gerne imod tilmeldinger til generalforsamlingen via e-mail på formand@mejerietitarm.dk

M.v.h.

Søren Ingesen Jansen

Formand for bestyrelsen

G
E
N
E
R
A
L
F
O
R
S
A
M
L
I
N
G

2
0
2
2