Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Mejeriet

Sidste generalforsamling blev afholdt den 22. juli 2020.

Den årlige generalforsamling står for døren, og som altid er i alle inviteret til at deltage i arrangementet. I Mejeriet ser vi frem til et spændende efterår i koncerternes og foredragenes tegn, som vi også håber at i alle har lyst til at deltage i, og støtte op omkring Mejeriet som en kulturel bastion i Tarm og Vestjylland.

Generalforsamlingn afholdes tirsdag den 17. august kl 19.30 i Mejeriets egne lokaler.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (Se vedhæftede)
5. Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering (Se vedhæftede)
6. Indkomne forslag
  – Ændring i vedtægter. (Se vedhæftede vedtægtsbilag.)
7. Valg af bestyrelsen.
  På valg er følgende:
    – Svend Pedersen
    – Rasmus Nørgaard
    – Else Kristine Jensen
    Alle ønsker at genopstille.
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af to revisorer
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@mejerietitarm.dk

For erhvervelse af vedtægter, årsregnskab, og/eller budget, kontakt venligst formanden på formand@mejerietitarm.dk