Formål og vedtægter

Formål og vedtægter

§1 – Navn og formål
Institutionens navn er MEJERIET, og institutionen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommune.

Formålet med Den selvejende Institution er:

  • at udvikle og drive Mejeriet til brug for kunst- og kulturelle aktiviteter, herunder bl.a. musik-, billedkunst-, drama- og sangundervisning
  • at skabe mulighed for, at interessegrupper, kunstnere, kunsthåndværkere, bands, filmklubber, foredragsforeninger m.v. kan mødes og udvikles.
  • at skabe mangfoldighed, kvalitet og fornyelse i kunst- og kulturelle tilbud og hermed bidrage til skærpelse af interessen for kunst og kultur lokalt, nationalt og internationalt

Institutionen må ikke udbetale nogen form for udbytte, men overskud skal bruges til konsolidering af institutionens økonomi, renovering og evt. udbygning.
Forslag til evt. likvidation af den selvejende institution og anvendelse af evt. likvidationsoverskud skal godkendes af Ringkøbing-Skjern kommune.

§2 – Medlemmer
Den selvejende institutions medlemmer er enkeltpersoner, institutioner og foreninger, der er brugere af huset og betaler et af bestyrelsens fastsat årligt kontingent.
Den selvejende institution er åben for alle interesserede.
Bestyrelsen udarbejder hvert år en liste over medlemmer.

§3 – Generalforsamling
Generalforsamling er institutionens øverste myndighed.
Hvert medlem, det være sig enkeltmedlemmer, institutioner, foreninger og ikke erhvervsdrivende selskaber har 1 stemme. Hver stemme skal være repræsenteret ved 1 person.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Endvidere har medlemmer af institutionens bestyrelse hver en stemme.
For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være 18 år.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Indvarsling sker ved annonce i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til medlemmer med 14 dages varsel.
Regnskab og budget sendes ud samtidig med indkaldelsen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsen. (Lige år 2 personer og ulige år 3 personer)
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af to revisorer
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har indgivet begæring herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning. Se §7.

§4 – Bestyrelsen
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Suppleanten vælges for 1 år. Hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen, gælder det for det udtrædende medlems valgperiode. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen beslutninger afgøres ved simpelt flertal.

§5 – Tegningsret
Institutionen forpligtes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.
Optagelse af lån og pantsætning kan kun ske med samtykke fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

§6 – Regnskab og budgetter
Der skal føres et nøjagtigt regnskab over institutionens anlæg, drift og prioritering.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal revideres af 2 folkevalgte revisorer. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 1. marts.
Regnskabet skal efter generalforsamlingens godkendelse sendes til Ringkøbing-Skjern kommune.
Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår samt 2 overslagsår.
Budgettet skal være godkendt inden udgangen af november måned.

§7 – Ændringer af vedtægter
Ændringen af vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen og kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Ringkøbing-Skjern kommune.
Vedtægternes bestemmelser om udbytte og likvidation kan ikke ændres.
Opløsning af institutionen kan kun ske, hvis opløsningen er godkendt på 2 generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum, og hvor 2/3 af de fremmødte har stemt for.
I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af institutionens midler
til et almennyttigt kulturelt formål inden for foreningens formålsparagraf.
Denne disposition skal godkendes af Ringkøbing-Skjern kommune